Mohsin Publications انتشــارات محســن

Wednesday, December 26, 2012

چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان

«چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان» نوشته‌ی ارزشمندی است که به وسیله «سازمان رهاییبخش خلقهای افغانستان» (سرخا) بخاطر ارتقای سطح آگاهی و درک درست از حیله و نیرنگ کشورهای سرمایه داری در ضربه زدن بر بورژوازی ملی تدوین گردیده است. این رفقا نوشته حاضر را ٣٤ سال قبل از امروز در جدی ١٣٥٧ تحت شرایط دشواری به جنبش کمونیستی کشور تقدیم نمودند.

«سرخا» از سازمان های انقلابی و پیشرو کشور ما بود که رزمندگان دلیر و رشیدی را در دامانش پرورش داد. این سازمان در مقابل روزیونیزم روسی و نوکران خلقی و پرچمی‌اش مبارزه آشتی‌ناپذیر و جدی‌ای را به پیش برد. متاسفانه در اثر ضربات پیهم رژیم پوشالی روس بر هسته رهبری این سازمان و دستگیری و اعدام رهبرانش، امروز این سازمان وجود محسوس خارجی ندارد اما اسناد باقی مانده از آن می‌توانند در بلند بردن آگاهی نسل جوان کمونیست های انقلابی نقش بسزایی بازی نمایند.

«انتشارات محسن» با دیجتال سازی و پخش این جزوه آرزو می‌برد که نقشی در آگاهی دهی رفقای جوان ادا نموده باشد.

متاسفانه صفحات ١٣، ٣٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٢١، ١٢٢، ١٤٢و ١٤٣ در متنی که ما در اختیار داشتیم موجود نبودند. اگر دوستانی این جزوه را نزد شان دارند، خیلی ممنون خواهیم بود که با ارسال اسکن شده صفحات متذکره در تکمیل این سند مهم ما را یاری دهند.

انتشارات محسن

جدی ١٣٩١
download PDF file

0 Comments:

Post a Comment

<< Home