Mohsin Publications انتشــارات محســن

Monday, January 14, 2008

«اصول مقدماتی فلسفه» اثر ژرژ پوليتسر

رساله «اصول مقدماتی فلسفه» که اینک بوسیله انتشارات محسن تجدید چاپ گردیده حاصل یادداشتهایی است که یکی از شاگردان ژرژ پوليتسر در دوره تحصيلی ۱۹۳۵ـ١٩٣٦ برداشته است. این درسها را استاد، در دانشکده‌ى کارگری پاریس تدریس ميکرده است.


موریس لوگوا در مقدمه کتاب مینویسد: «ژرژ پوليتسر مسئوليت تدریس فلسفه مارکسيستی و ماتریالیزم دیالکتيک را در دانشکده کارگری به عهده گرفت. در برابر تحریفات و بی‌اعتنایی دولت در تدریس این فلسفه، این وظيفه‌ى شایسته‌ای بود. از کسانی که افتخار شرکت در این کلاسها را داشتند کسی نمی‌تواند فراموش کند که درسهاى این مرد سرخ رو، سرشاد، دانشمند، باوجدان و رفيقی که آن قدر تلاش داشت مطالب خشک فلسفی را باب طبع همه بسازد تا چه اندازه در شنوندگان تاثير عميق داشت.

بزودی جنگ فرا رسيد و پوليتسر قهرمانانه در برابر اشغال گران هيتلری جان سپرد.

ژرژ پوليتسر که هر ساله تدریس دوره‌ى فلسفه‌ى خود را در دانشکده‌ى کارگری تجدید می‌کرد، همواره گوشزد می‌کرد که برخلاف تلقينات سوء دستگاههاى حاکمه و متصدیان آن، فيلسوف ماتریاليست خالی از آرمان نيست تا آن جا که برای دفاع از آرمان های خود به مبارزه می‌پردازد. او درسهاى آن ایام را با فدا کردن خود به ثبوت رسانيد و نيز نشان داد که تئوری و عمل را چگونه باید بهم آميخت....»
download PDF file

Labels: