Mohsin Publications انتشــارات محســن

Thursday, June 04, 2015

اخلاقیات کمونیستی و اخلاقیات ضد کمونیستی

«اخلاقیات کمونیستی و اخلاقیات ضد کمونیستی» نوشته پرارزش و آگاه‌گرانه‌ایست که در رد اتهامات یک روشنفکر خودفروخته در سال ۲۰۰۹ به شکل مقاله‌ای در سایت‌های اینترنتی نشر شد. این نوشته کوتاه با فاکت‌های معتبر و موثق لجن‌پاشی های نعیم بارز بر مارکسیزم و رهبران بزرگ پرولتاریا را پاسخ داده است.
امپریالیست‌ها چندین دهه است که با حمله و دروغ‌پراکنی های گوبلز‌وار کوشیدند شخصیت استالین را در نظر بی‌خبران خرد کنند. دشمنان مارکسیزم با تبلیغات علیه معمار سوسیالیزم در واقع کوشیدند بر مارکسیزم حمله نموده آنرا بی‌اعتبار جلوه‌ دهند. اما تاریخ را هرگز نمی‌توان مسخ کرد.
آنچنان که چرچیل اعتراف کرده بود، «استالین کشور را با خیش تحویل گرفت و با بمب اتم تحویل داد». پس زحمات و خدمات این رهبر بزرگ و انقلابی نمی‌توانست تنفر امپریالیست‌ها و سگانش را در قبال نداشته باشد. اما نیم قرن بعد از این جعل‌پردازی‌ و افسانه‌سازی‌ها، حال خود اعتراف می‌کنند که حداقل در شوروی سیاست «استالین زدایی» شان تاثیر برعکس داشته و سبب محبوبیت بیشتر او شده است.
استالین زمانی خود پیش‌بینی کرده بود: «من می‌دانم که پس از مرگم خروار- خروار لجن‌ها بر مزارم خواهند پاشید. اما توفان سهمگین زمان همه‌ی آنها را بدور خواهد ریخت». به راستی که سالهاست که غبارروبی از چهره این رهبر فرزانه پرولتاریا آغاز شده و اسناد تاریخی و کتاب‌هایی که یکی پی دیگری به چاپ می‌رسند، بر کذب و رذالت امپریالیست‌ها و حقانیت استالین صحه گذاشته است.
نوشته ارزشمند «اخلاقیات کمونیستی و اخلاقیات ضد کمونیستی»، از نخستین نوشته‌های کوبنده از نویسنده افغان در برابر چتلی‌خواران وطنی غرب در کشور ما بود که «انتشارات محسن» این بار آنرا بصورت جزوه‌ای انتشار می‌دهد.

download PDF file