Mohsin Publications انتشــارات محســن

Saturday, September 15, 2012

با طرد اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش!

نخستین نوشته «گروه انقلابی خلقهای افغانستان» (که بعدا به "سازمان رهایی افغانستان" تغییر نام داد) که در سال ١٣٥٢ به تعقیب انشعاب این گروه از جریان شعله جاوید انتشار یافت.
ما آنرا به مثابه یک سند مهم تاریخی جنبش چپ انقلابی افغانستان دیجتال سازی نموده در اختیار علاقمندان قرار میدهیم.
download PDF file

رئالیزم اسلامی و فلسفه مارکسیست

«رئالیزم اسلامی و فلسفه مارکسیست» اثر رفیق داکتر غلامحسین فروتن یکی از ارزشمندترین کتابهاییست که با موشکافی عمیق هرزه‌گوئیهای اسلامیست های معاصر در رد فلسفه مارکسیزم را به دهن شان کوفته و با تکیه بر تجارب علوم و اصول ماتریالیزم دیالکتیک جهالت پیشگی آنان را ثابت نموده است.

درین کتاب به تاخت و تاز نمایندگان روحانیت و جهانبینی توحیدی چون مطهری و شریعتی به مارکسیزم پاسخ درخور داده شده و از محدود آثاریست که به متافزیک نوع اسلامی در سایه فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک منطبق با نیاز زمان برخورد صورت گرفته است.

رفیق فروتن از انقلابیون محبوب ایران بود که حیاتش را وقف مبارزه برای وطن و مردمش نمود. وی از محدود رهبران حزب توده بود که وقتی آن حزب در گنداب خیانت غطه‌ور شد، مقابل رهبران خاین آن چون طبری، کیانوری و دیگران قد علم کرد و تا آخر از حقانیت مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه‌ مائوتسه‌دون در برابر انحرافات آن حزب دفاع نمود.

وی در کنار انتشار آثار ماندگاری چون «دفاع از مائو دفاع از مارکسیزم خلاق است»، «ماتریالیزم تاریخی» و ... در آخرین سالهای عمرش به انتشار نشریه «راه آینده» همت گمارد که در شرایطی که امپریالیستها و سگان بنیادگرایش همه روزه طبل «مرگ مارکسیزم» را میکوبیدند، با دفاع از اصول مارکسیزم این تبلیغات کرکننده را در دهن دشمنان کمونیزم میخشکاند.

رفیق فروتن در هشتم اگست ١٩٩٨ چشم از جهان بست ولی نامش به مثابه یکی از رهبران عظیم و ثابت قدم جنبش کمونیستی ایران ثبت تاریخ گردید.

«انتشارات محسن» بخاطر ارجگذاری به خاطره رفیق فروتن و به خاطر بلند بردن آگاهی نسل جوان انقلابیون در رد زهرپاشی تئوریسن های جهالت پیشه بنیادگرا علیه مارکسیزم، کتاب حاضر را بصورت فایل ‌پی.دی.ایف تهیه و بصورت آنلاین در خدمت علاقمندان قرار میدهد.

انتشارات محسن

سپتامبر ٢٠١٢
download PDF file